ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร จ ำนวน 130 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแ ละสารสนเทศ)

sls1.pdf

Leave a Comment

Skip to content