นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน”  โดยได้อภิปรายในประเด็นกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกาประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้กฎหมายป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference ด้วย

Leave a Comment

Skip to content