นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้ โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักโดยในการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีหนังสือสำนักงานปลัด ด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการป้องกันฉบับที่ 12 ในขณะที่ยังไม่มี่ประกาศฉบับใหม่จาก ทส. แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังรุนแรง จึงขอให้แต่ละหน่วยงานเตรียมการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก WFH ของบุคลากรในสังกัดอย่างน้อย 95% ต่อเนื่องไปอีก 14 วันโดยไม่ส่งผลกระทบต่องานราชการ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  2. ประธานขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำรูปถ่ายการพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารและสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ทำกิจกรรมจิตอาสาพ่นยานอกกรมป่าไม้ มาลงในเว็บของกรมป่าไม้ ในกล่องสถานการณ์โควิดกรมป่าไม้ เพื่อให้เห็นว่ามีการดำเนินการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานใดที่ต้องการให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบ แล้วทางศูนย์ฯ จะลงภาพถ่ายการฉีดพ่นยาให้
  4. ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดประชุม ให้ใช้ห้องประชุมใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความแออัด และหากมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องใช้การประชุมระบบ Video Conference ขอให้ติดต่อศูนย์ฯ ล่วงหน้า 2 วัน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมได้ทัน
  5. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องจุดคัดกรอง และให้ทางฝ่ายเลขาฯ แจ้ง รปภ. เรื่องการส่งพัสดุ อาหาร ของใช้ โดยให้มาส่งไว้ที่จุดรับ – ส่ง หน้าอาคาร แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงมารับ
  6. ประธานขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาความสะอาดในสถานที่พักและสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งระมัดระวังการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้ติดเชื้อโควิดได้

Leave a Comment

Skip to content