นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้ โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักโดยในการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีหนังสือสำนักงานปลัด ด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการป้องกันฉบับที่ 12 มี ดังนี้
  • การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก WFH ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอย่างน้อย 95% ต่อเนื่องไปอีก 14 วัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่องาน
  • ร้านจำหน่ายอาหารนั่งได้ 25%
  • ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำรูปถ่ายการพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มาลงในเว็บของ กรมป่าไม้ ในกล่องสถานการณ์โควิดกรมป่าไม้ เพื่อให้เห็นว่ามีการดำเนินการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานไหนที่ต้องการให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบ แล้วทางศูนย์ฯ จะลงภาพถ่ายการฉีดพ่นยาให้
 3. หากหน่วยงานใดมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องใช้ประชุมระบบ Video Conference ขอให้ติดต่อศูนย์ฯ ล่วงหน้า 2 วัน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมได้ทัน
 4. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องจุดคัดกรอง และให้ทางฝ่ายเลขาฯแจ้ง รปภ. เรื่องการส่งพัสดุ อาหาร ของใช้ โดยให้มาส่งไว้ที่จุดรับ – ส่ง หน้าอาคาร แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงมารับ
 5. สำหรับงานที่สำคัญ ขอฝากทุกสำนักหาช่องทางในการติดต่อ และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ ปัจจุบันให้มากที่สุด
 6. สำหรับการจัดงานในช่วงวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ขอให้รักษาระยะห่าง ให้ระวังตัวให้มาก
 7. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ประสาน รพ.บ้านแพ้ว หรือสาธารณสุข เรื่องขอรับการฉีดวัคซีน และให้แต่ละสำนัก รวบรวมรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ประธานขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพ รักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ดูแลตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content