นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้
เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้โดยมีคณะกรรมการ ฯ ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบvideo conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักโดยในการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์การติดเชื้อและการกักตัวของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 9 ราย รักษาหายแล้ว 6 ราย คงเหลือรักษาตัวอยู่ 3 รายคือ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 1 ราย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 ราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1 ราย และมีผู้กักตัวรวม 82 ราย
  2. ผู้แทนสำนักบริหารกลาง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564ที่ผ่านมา ได้มีการเก็บกวาดขยะมูลฝอยและฉีดน้ำทำความสะอาดอาคารจอดรถด้านหลัง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ใช้บริการจอดรถในอาคารดังกล่าวโดยในลำดับต่อไป สำนักบริหารกลางจะได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าวต่อไป

ในตอนท้าย ประธานขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแล รักษาสุขภาพอนามัย ระมัดระวังการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือมีคนพลุกพล่าน และให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก กำชับการปฏิบัติงานนอกสถานที่(work from home) ให้ปฏิบัติจริง และได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

Leave a Comment

Skip to content