นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

กรมป่าไม้ ติดตามสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนสำนักฯ ส่วนกลางเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เคยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงรักษาความสะอาดในสำนักงาน และบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย พร้อมทั้งขอให้ทุกคนหาช่องทางการรับวัคซีนให้ครบถ้วน
  2. ขอให้แต่ละสำนักบริหารจัดการ WFH ให้ได้ 95% หรือตามที่แต่ละสำนักแจ้งจำนวนไป และต้องมีมาตรการในการติดตาม ทั้งนี้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงานเพื่อติดต่อประสานงานได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ WFH สามารถเข้ามารับงานที่สำนักงาน และนำกลับไปปฏิบัติงานที่บ้านได้ เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้าและเสียหาย
  3. สำหรับกรมป่าไม้ที่มีพืชสมุนไพร ขอให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ที่ร่วมมือกับกรมการแพทย์เดินหน้าเชิงรุกนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  4. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 70 ถัง ให้สำนักส่วนกลางมารับได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
  5. ให้แต่ละสำนักรายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือกักตัวอยู่ เพื่อที่จะส่งรายงานไปยัง ทส. ต่อไป
  6. ขอให้วางแผนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ฝากทุกสำนักดูเรื่องการประสานงานการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้งานติดขัด อาจทำเป็นเอกสาร หรือหนังสือเวียนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  7. เรื่องการป้องกันรักษาป่า ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าช่วยดูแล และให้ประสานกับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวัง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
  8. ขอให้จัดเตรียมห้องประชุมชั้น 1 เป้นที่ทำงานสำรอง สำหรับกรณีฉุกเฉิน

Leave a Comment

Skip to content