นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่า ไม้แห่งชาติ ครั้งที่2/2564 จำนวน 60 เล่มโดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

next27042564.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่า ไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ออรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมา ตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคร ื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)