เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ออรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมา ตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคร ื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content