เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประ กาศประกวดราคาซื้ออรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ด ีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หร ือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโล วัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศรถตู้ (สจด.).pdf

Leave a Comment

Skip to content