นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ส่วนกลาง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  สรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

  1. กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างเคร่งครัด
  2. งดจัดตลาดนัดวันพุธและวันพฤหัสบดี
  3. สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบงดให้บริการชั่วคราว
  4. การแจกกล้าไม้ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับเจ้าหน้าที่และบริการผู้มาขอรับกล้าไม้
  5. สำหรับหน่วยงานที่แออัดให้ WFH ได้ในส่วนที่จำเป็นและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือพิจารณาขอใช้พื้นที่ในห้องประชุม เพื่อกระจายพื้นที่การทำงานไม่ให้แออัดจนเกินไป
  6. เนื่องจากช่วงนี้ปริมาณฝุ่นละอองเยอะ ให้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ 
  7. มอบสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักบริหารกลาง จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ พร้อมแจ้งเวียนมาตราการป้องกัน Covid-19 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ได้ทราบและถือปฏิบัติ
  8. สำหรับอาคารเทียมคมกฤศ ให้งดใช้ลิฟท์ และให้เจ้าหน้าที่เดินขึ้น – ลงบันไดแทน

Leave a Comment

Skip to content