เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถ ือ 5 วัตต์ จำนวน 275 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทย ุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 135 เครื่ อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ ที่ 40 วัตต์ จำนวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2564) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะราคา-บ.ยูนิเวอร์แซล ปี64 17 มี.ค. 64 .pdf

Leave a Comment

Skip to content