เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนา ด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว ่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564)

64037503936_1_20210329022231.pdf

doc_0901200000_64037503936.pdf

Leave a Comment

Skip to content