ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่อ ากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) และแบตเตอรี่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดรน.pdf

Leave a Comment

Skip to content