ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่้องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่ อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ณน 4745 กรุ งเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.51-005-0201-0001 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content