เรื่อง ประกาศ TOR /เอกสารประกวดราคาซื้อเคร ื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำ นวน 275 เครื่อง เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิ ดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 135 เครื่อง และเครื่อ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำ นวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ิกส์ (e-bidding) (23 ก.พ. – 10 มี.ค. 64) (สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า)

ประกาศวิทยุ2- 23ก.พ64.pdf

เอกสารประกวดราคา วิทยุ2-23ก.พ64.pdf

TOR-วิทยุ2-23ก.พ64.pdf

Leave a Comment

Skip to content