เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเที ยมแบบพกพา จำนวน 132 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ขึ้นประกาศวันที่ 5 กุ มภาพันธ์ 2564)

10. ประกาศผู้ชนะ -GPS-5กพ.64.pdf

Leave a Comment

Skip to content