เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จํานวน 35 คั น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 150 ซีซี.pdf

Leave a Comment

Skip to content