เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง ยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขึ้นประกาศ 10 ก. พ. 64 (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน 10 ก พ.64.pdf

Leave a Comment

Skip to content