เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขึ้นประกาศ 8 ก.พ. 64 (สำนักป้องกันรักษาป่าและค วบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ รถตู้ 8 ก.พ.64.pdf

Leave a Comment

Skip to content