ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ช นิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีด ดันดินหน้า และผานบุกเบิก จำนวน 1 คัน ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจั ยและพัฒนาการป่าไม้)

Leave a Comment

Skip to content