เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล ื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำ นวน 79 คัน (24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2564)

63127158082_1_20210224060435.p … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จํานวน 35 คั น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 150 ซี … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๒๕๐ ซีซี (วิบาก) จ ํานวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 250 ซี … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคร ื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง ขนาด 2 5000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ประจำห้องอธิบดีกรม ป่าไม้

ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องปรับอา … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

      … Read more