เรื่อง ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราค าซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ค ัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 5 – 19 ม.ค. 64) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ า)

5. ร่างประกาศ ประกวด TOR -รถตู้- 1คัน-ปี64.pdf

Leave a Comment

Skip to content