เรื่อง ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราค าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ อกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องย นต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีปร ะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 – 19 ม.ค. 64) (สำนักป ้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ ประกวด TOR-รถดับเบิ้ลแค็บ- 2คัน ปี64 .pdf

Leave a Comment

Skip to content