เรื่อง ประกาศร่าง TORร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ป ริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลั งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 คัน (12-15 ม.ค. 64)

63127276077_1_20201216053502.pdf

annoudoc_0901200000_63127276077.pdf

doc_0901200000_63127276077.pdf

Leave a Comment

Skip to content