เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (20-27 ม.ค. 64) สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า

3. TOR-รถตู้โดยสาร 1 คัน ปี64.pdf

ประกาศ รถตู้ 20-1-64.pdf

เอกสารประกวดราคา รถตู้ 20-1-64.pdf

Leave a Comment

Skip to content