เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำ นวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-27 ม.ค. 64) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุ มไฟป่า)

TOR รถดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน-ปี64.pdf

ประกาศ รถดับเบิ้ลแค็บ 20 ม.ค.64.pdf

เอกสารประกวดราคา 1605.25-7-2564 รถดับเบิ้ลแค็บ.pdf

Leave a Comment

Skip to content