นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้

                1. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 154/2564  ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของกรมป่าไม้  โดยแจ้งให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

                2. สรุปผลรายงานสถิติประจำวัน และกำชับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

                3. ให้เร่งรัดและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน WFH  ตามข้อสั่งการกระทรวง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

                4. การดำเนินการตามมาตรการ  และการพ่นยาฆ่าเชื้อ  ให้พิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                5. ประสานกับ ทส. อย่างใกล้ชิดถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อมายึดถือปฏิบัติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content