เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสด ุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ประจำห้องรอง อธิบด ีกรมป่าไม้ (นาย สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงา น จำนวน 16 รายก … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสด ุ จำนวน 7 รายการ เพื่อจัดทำเครื่องกั้นห้ามจ อดรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ เพื่อจั … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพ … Read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติก ารรุกขกร จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไ ม้)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถจักรยานย นต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 35 คัน ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 – 29 มกราคม 2564)

63127251524_1_20201215061530.pdf ประกาศเชิญชวน รถจักรยา … Read more