เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสด ุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ประจำห้องรอง อธิบด ีกรมป่าไม้ (นาย สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09. … Read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติก ารรุกขกร จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไ ม้)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf