เรื่อง ร่างประกาศกรมป่าไม้ และร่างเอกส ารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารกลาง)

63117389085_1_20201126054453.pdf

annoudoc_0901200000_63117389085.pdf

doc_0901200000_63117389085.pdf

Leave a Comment

Skip to content