ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content