ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 ก ั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแ ล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content