ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำ นักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content