ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกร าคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนัก แผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content