ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านวิชาการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มก ราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content