ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชน เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารง านทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1 ต.ค2563-31ธ.ค2563)โด ยวิธีเฉพา ะเจาะจง)

TOR2.pdf

Leave a Comment

Skip to content