ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สอ บสัมภารษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา รทั่วไป ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

sls2.pdf

Leave a Comment

Skip to content