เรื่อง “รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

                วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเปิดตลาดนัดให้เจ้าหน้าที่ลงไปกำชับมาตรการต่างๆให้เข้มงวด

                2.ประธานได้สั่งการให้มีการผลิตเจลล้างมือเพิ่มอีก 5000 หลอด

                3.ฝ่ายเลขาได้รายงานการจัดกิจกรรม กรมป่าไม้ ปันสุข รักป่า รักประชาชน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 63 ที่ผ่านมาว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความสุข และเกิดทัศนคติที่ดีต่อกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content