ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง จำหน่ายพ ัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมป่าไม้

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5754,5621

โทรสาร 02-940-5910

SCAN.pdf

Leave a Comment

Skip to content