เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีทอดตล าด เลขที่ ทส.1601.7/11361 วันที่ 10/มิ.ย/63

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 2.pdf

Leave a Comment

Skip to content