รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1.ประธานได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

                2.ฝ่ายเลขาแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่าช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ทั้งกรมป่าไม้ และในหน่วยงานภายใน ทส. ไม่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมในช่วงฤดูฝน

                3.เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารสำนักงานและทำความสะอาดพรมเช็ดเท้า

                4.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้คัดเลือกพื้นที่ในการจัดกิจกรรม “กรมป่าไม้ ปันสุข รักป่า รักประชาชน” ดังนี้

                   – เดือนมิถุนายน 63 พื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                  – เดือนกรกฎาคม 63 พื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จ.จันทบุรี

                  – เดือนสิงหาคม 63 พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ด้านป่าไม้) จ.อ่างทอง

                  – เดือนกันยายน 63 พื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้เนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นาแห้ว จ.เลย

สำหรับกิจกรรมจะมีการมอบสิ่งของ การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารชุมชน การมอบกล้าไม้ป่า ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างฝายมีชีวิต การปล่อยสัตว์น้ำ และการจัดดนตรีในสวน

Leave a Comment

Skip to content