ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราซื้อระบบต ู้สาขาโทรศัพท์ภายในกรมป่าไม้ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 14 ก.พ. 63.pdf

Leave a Comment

Skip to content