วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

          วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2563  นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุม
ครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

          1.ประธานได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อไป

          2.ให้ทุกสำนักเสนอสถานที่การจัดกิจกรรมในการมอบเจล 

          3.การทำโครงการตามมาตรการโควิด เพื่อขอรับเงินงบประมาณ ให้ช่วยกันจัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์ เสนอให้สอดคล้อง ส่งภายใน12 พ.ค.63

          4. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ และไม่มีผู้กักตัว

          5. จะมีการทำกิจกรรมจิตอาสา ทำตัวยึดด้านหลังแมส  เพื่อมอบบุคลากรทางการแพทย์

          6. ให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมด้านบริการ  จัดทำสถิติเปรียบเทียบผลกระทบก่อน และหลังทำ จากโควิด

          7. ให้ทุกสำนักเตรียมสำรวจและเสนอเรื่องการมอบถุงยังชีพ และปัจจัย

Leave a Comment

Skip to content