วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

            1. ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยภาพรวมทั่วโลกสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลาย และในประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีมติคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ พรก. ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน และประกาศให้มาตรการต่าง ๆ ยังคงเดิมต่อไป

            2. กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของตลาดนัดภายในกรม ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดนัด มติที่ประชุมแจ้งว่าจะยังไม่มีการเปิดตลาดนัดต่อไปอีก 1 เดือน เนื่องจากมาตรการการป้องกันยังไม่แน่ชัด

            3. สำนักจัดการป่าชุมชนได้เสนอร่างมาตรการให้บริการงานด้านป่าชุมชน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บริการด้านป่าชุมชนและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะเสนอให้อธิบดีลงนามต่อไป

            4. ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. โดยให้แต่ละหน่วยงานแบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแลและทำความสะอาด รวมถึงมีรุกขกรมาช่วยในการตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content