วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          วันพุธที่  13 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

          1. ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ว่าในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2563) ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อประมาณ จำนวน 3,017 ราย เสียชีวิต จำนวน 56 ราย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย สำหรับกรมป่าไม้ ไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง

          2. กรมป่าไม้ กำหนดให้จัดตั้งมุมปันสุข บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยขอรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อมาแบ่งปันให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

          3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3,500 หลอด ปริมาณหลอดละ 50 มิลลิลิตร เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปใช้ รวมถึงผลิตเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบริเวณกรมป่าไม้ด้วย โดยจะดำเนินการแจกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยในเบื้องต้นจะนำไปแจกจ่ายยังศูนย์ดูแสเด็กอ่อนในสลัม บริเวณซอยวังหิน จำนวน 300 หลอด ซึ่งศูนย์ดังกล่าวแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคมายังกรมป่าไม้ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค   เจลแอลกอฮอล์ โดยกรมป่าไม้ จะทยอยแจกจ่ายในโอกาสต่อไป

          4. ตามที่ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในขณะนี้กรมป่าไม้มีผลการเบิกจ่ายประมาณ 41.7 เปอร์เซ็นต์ อยู่ลำดับที่ 8 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลการเบิกจ่ายของกรมป่าไม้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนด ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยรายการงบลงทุนที่ต้องเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 หากลงนามในสัญญาไม่ทันสำนักงบประมาณจะดึงงบประมาณคืน  

          5. ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการฯ คงดำเนินการไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และหากว่าจะมีการประชุมต่อเนื่องจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ   ทราบในโอกาสต่อไป

Leave a Comment

Skip to content