นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

            1. ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานที่ได้มอบหมาย  ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้ทึ่ประชุททราบเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ เรื่องการจัดเตรียมถุงปันสุขกรมป่าไม้ ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมแจกจ่ายภายในอาทิตย์หน้า

            2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฏว่าสถานการณ์ปกติ ไม่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังแต้อย่างใด

            3.  สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้รายงานความพร้อม และมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 ในแห่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการรายงานตามข้อเสนอในที่ประชุม

            4. ประธาน  ได้มอบให้ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง เดินทางไปมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ พญาไท  จำนวน 300 หลอด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

            ในการนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้กรมป่าไม้ปลอดจากเชื่อไวรัสโคโรนาอย่างเด็ดขาด

Leave a Comment

Skip to content