นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

            1. เตรียมจัดหาสิ่งของเพื่อมอบในการบรรเทาความเดือดร้อน เช่น เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย  ชุมชนใกล้เคียง

            2. การพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณกรมป่าไม้ในวันเสาร์นี้

            3. ในช่วงบ่าย ผู้บริหารกรมป่าไม้จะนำสิ่งของไปมอบให้แก่สถานที่ต่างๆ ดังนี้

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม มอบเจลแอลกอฮอล์ 300 หลอด พร้อมเงินสด 5,000 บาท

โรงเรียนสอนคนตาบอด มอบเจลแอลกอฮอล์ 500 หลอด

สถานสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการบ้านนทภูมิ มอบเจลแอลกอฮอล์ 500 หลอด

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด มอลเจลแอลกอฮอล์ 500 หลอด

            4. ประสานชุมชนใกล้เคียงในการนัดหมายมอบสิ่งของ

            5. สจช. มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ท่านใดต้องการประสานขอรับได้

            6. เตรียมสิ่งของและเงินสด 5,000 บาท มอบเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มจากอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังมาตรการโควิด-19

Leave a Comment

Skip to content