วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

– สำนักงาน ก.พ. ได้ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ในสถานการณ์  COVID-19  ออกไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยกรมป่าไม้ขอให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะนำมาปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

– เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศประเทศที่มีการระบาดเพิ่มเติมอีก 5 ประเทศ คือ พม่า ลาว เขมร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังบุคคลที่จะต้องติดต่อกับประเทศดังกล่าวอย่างเข้มงวด

– ให้ชะลอการพ่นยาในช่วงวันหยุดราชการไว้ก่อน แต่ให้กำชับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานเป็นประจำทุกวัน

– กรมป่าไม้ มีกำหนดการจะไปบริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับบ้านพักคนชรา จำนวน 2,000 หลอดในสัปดาห์หน้า รวมถึงการไปร่วมบริจาคอาหารแห้งและสดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– สำนักบริหารกลางได้ปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 อยู่ที่ร้อยละ 81.4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

– การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อ อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง 12 ราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ให้เกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และคอยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

Leave a Comment

Skip to content