“รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”

            วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

            1. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 19 ราย ส่วนกลาง 2 ราย ส่วนภูมิภาค 17 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัว ส่วนกลาง 1 ราย และส่วนภูมิภาค 1 ราย

            2. หากสำนักใดในกรมป่าไม้ มีเจลแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอสามารถมาขอรับเจลเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการประชาชน

            3. ให้ยกเลิกการใช้อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีความไม่ปลอดภัยในการพ่นยา แต่ให้ตั้งจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ภาชนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินผ่านทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าอาคาร พร้อมติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์

            4. ผู้บริหารส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shilde) เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3,000 ชิ้น

            ในการนี้ ประธานได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมร่างกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้กรมป่าไม้ปลอดจากเชื้อไวรัส รวมถึงการใช้มาตรการในการทำงาน Work From Home โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่องาน

Leave a Comment

Skip to content