ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

Leave a Comment

Skip to content