ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (ระยะเวลาเผยแพร่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

หมดเวลาโหลดเอกสารแล้ว

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดนิทรรศการประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)